Zwroty

Zwroty

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (zwany dalej „Konsumentem”) ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zamówionych Produktów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w ich posiadanie.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na przykład w formie pisemnej wysłanej pocztą, czy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w zakładce „Kontakt”.
 3. Konsument może odstąpić od umowy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu doręczania zamówionych produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Konsument odsyła Produkty, co do których odstąpił od umowy na adres Sprzedającego podany na stronie internetowej fraya.pl w zakładce „Kontakt”.
 12. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w wypadku gdy Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający powiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci mu wszelkie dokonane przez niego płatności.


Formularz zwrotu do pobrania w formacie PDF


 • Marek Kaczmarek
 • Autor: Marek Kaczmarek
 • Utworzono: 04/06/2018
 • Zmieniono: 11/12/2018