Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy fraya.pl prowadzony jest przez Marka Kaczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą FRAYA.PL Marek Kaczmarek, Koszuty 30, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 786-103-30-39, REGON: 362509878.

Kontakt: tel.: +48 501 302 875; 61 286 24 13; e-mail: marek@fraya.pl

I [Zasady ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego fraya.pl, dostępnego pod adresem www.fraya.pl (zwanego dalej „fraya.pl”) i skierowany jest do wszystkich użytkowników fraya.pl.
 2. pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy użytkownikiem fraya.pl (zwanym dalej „Klientem”), a Markiem Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FRAYA.PL Marek Kaczmarek (zwany dalej „Sprzedającym”).
 4. Dostępne na fraya.pl rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży (zwane dalej „Produktami”) są oznaczone poprzez wskazanie ich właściwości, takich jak cena, materiał, z którego zostały wykonane, kolor, czy rozmiar („Informacje o produkcie”).
 5. Informacje o Produkcie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego, a złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z prawem. W przypadku gdy dany Produkt posiada wadę lub nie jest oryginalnie zapakowany, informacja o tym znajduje się w opisie produktu.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, w którym działa fraya.pl, Klient powinien dysponować aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail) i urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 8. Wszystkie ceny podane na fraya.pl są cenami brutto określonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Klient zobowiązany jest do:
 10. niedostarczania treści zabronionych przepisami prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich,
 11. korzystania z fraya.pl w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, a także w sposób nie utrudniający korzystania innym Klientom,
 12. nieumieszczania na fraya.pl niezamówionej informacji handlowej,
 13. korzystania z treści znajdujących się na fraya.pl tylko dla własnego użytku,
 14. zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do fraya.pl i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach fraya.pl, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany te nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowy sprzedaży ich przed dokonaniem zmian.

II [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne usługi drogą elektroniczną polegające na możliwości:
 2. zawierania umów sprzedaży Produktów za pomocą sieci Internet, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 3. zakładania na fraya.pl. kont, umożliwiających zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta oraz informacji związanych z dokonanymi przez niego zamówieniami (zwane dalej „Kontem”).
 4. przechowywania i udostępniania Klientom, którzy utworzyli Konto na fraya.pl historii zamówień.
 5. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w pkt. II ust. 1 Regulaminu.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną należy składać drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres/numer telefonu Sprzedającego podany na stronie fraya.pl w zakładce „Kontakt”. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

III [Składanie zamówień]

 1. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności założenia Konta na fraya.pl
 2. Sprzedający umożliwia składania zamówień: za pośrednictwem strony internetowej www.fraya.pl, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej. Dane dotyczące numerów telefonu i adresu poczty elektronicznej, pod którymi można składać zamówienia znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej fraya.pl.
 3. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19 oraz w soboty w godzinach od 9 do 14.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, tj. wybranie Produktu/Produktów poprzez wskazanie w szczególności ilości zamawianego produktu, rozmiaru, koloru, a następnie wybranie odpowiednich opcji w „Koszyku”.
 5. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez zaznaczenie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza akceptację obowiązku zapłaty ceny i ewentualnych kosztów dostawy.
 6. Klient jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia aktualnych i zgodnych z prawdą danych, w szczególności adresu, na który mają być dostarczone zamówione Produkty, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 7. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są nieprawidłowe lub niekompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo odmowy realizacji zamówienia.
 8. Klient w procesie realizacji zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Zgodnie z wolą Klienta, faktura VAT może zostać wysłana wraz z zamówieniem albo drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany adres poczty elektronicznej automatycznie wygenerowaną przez fraya.pl wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia i zawierającą jego szczegóły. Po otrzymaniu przedmiotowej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem i Regulaminem.
 10. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówień złożonych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, z zastrzeżeniem pkt. II ust. 11 Regulaminu.
 11. Sprzedający przystępuje do realizacji prawidłowo złożonego zamówienia z momentem wpływu na rachunek bankowy ceny za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, a w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” z momentem złożenia zamówienia.
 12. Dla ułatwienia procesu złożenia kolejnego zamówienia, Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system teleinformatyczny, którym posługuje się fraya.pl. W tym celu Klient powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta stanowi podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), a hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest Sprzedającemu znane.

IV [Dostawa i odbiór zamówień]

 1. Zamówienie doręczane jest pod adres wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Dostawa zamówień odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienie doręczane jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych przedsiębiorstw spedycyjnych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym, możliwy jest osobisty odbiór zamówienia przez Klienta.
 3. Przewidywany czas dostawy zamówienia określony jest w Informacji o produkcie i wynosi 24 godziny jeżeli Produkt znajduje się w magazynie fraya.pl lub 14 dni roboczych jeżeli Produkt znajduje się w magazynie producenta. Przewidywany czas dostawy liczy się od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego, zgodnie z postanowieniami pkt. III ust. 10 i 11 Regulaminu.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient.
 5. Taryfa kosztów dostawy znajduje się na stronie internetowej fraya.pl a zakładce „Dostawa”.
 6. Do każdego zamówienia załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

V [Metody płatności]

Za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy Klient płaci według swojego wyboru:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
 2. przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU,
 3. „za pobraniem” przy odbiorze towaru pracownikowi firmy kurierskiej.

VI [Odstąpienie od umowy sprzedaży]

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (zwany dalej „Konsumentem”) ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zamówionych Produktów lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w ich posiadanie.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na przykład w formie pisemnej wysłanej pocztą, czy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w zakładce „Kontakt”.
 3. Konsument może odstąpić od umowy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do zachowania terminu wskazanego w pkt. VI ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu doręczania zamówionych produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Konsument odsyła Produkty, co do których odstąpił od umowy na adres Sprzedającego podany na stronie internetowej fraya.pl w zakładce „Kontakt”.
 12. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w wypadku gdy Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Sprzedający powiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci mu wszelkie dokonane przez niego płatności.

VII [Reklamacja]

 1. Każdy Produkt kupiony na fraya.pl, który posiada wadę fizyczną lub prawną może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności art. 556 i następnymi Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
 3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową (listem poleconym lub inną formą przesyłki) poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu na adres Sprzedającego podany na stronie fraya.pl w zakładce „Kontakt”.
 4. Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient może z zastrzeżeniami i na warunkach określonych właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego:
 6. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 7. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się sporządzenie w obecności osoby doręczającej zamówienie protokołu szkody.
 11. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z ich tytułu, które mają charakter dobrowolny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z takich rozwiązań.
 12. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z ich tytułu dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 13. Sprzedający informuje, że Konsumentowi przysługują następujące możliwości pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń z jej tytułu:
 14. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 15. złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumenci działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 16. zwrócenie się o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,
 17. zwrócenie się o pomoc do organizacji społecznych udzielających wsparcia w zakresie ochrony praw konsumentów,
 18. za pomocą platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, dostępnej pod internetowym adresem: europa.eu/consumers/odr.

VIII [Polityka prywatności i ochrona danych osobowych]      

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z fraya.pl jest Sprzedający.
 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klientów.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne dla złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, a także do założenia Konta.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia umowy sprzedaży i realizacji usług świadczących drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. VIII ust. 5 i 6 Regulaminu.
 5. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzone zostaje dostarczenie Produktów.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego w celach marketingowych pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, a także do ich sprostowywania, uzupełniania, uaktualniania, wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia.
 8. Klienci posiadający Konto, w ramach udostępnionych opcji, mają możliwość samodzielnego sprostowywania, uzupełniania, uaktualniania swoich danych osobowych.

IX [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej www.fraya.pl w zakładce „Regulamin”, na której Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Klient ma możliwość pozyskania i odtworzenia Regulaminu także poprzez utrwalenie go w pliku PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 2. Warunkiem korzystania z fraya.pl, w tym złożenia zamówienia, jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Zamówienia dokonane przed zmianą Regulaminu są realizowane zgodnie z jego dotychczasowym brzmieniem.
 5. Klienci posiadający Konto są informowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Klient, który nie akceptuje zmienionego Regulaminu, ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedającym następuje poprzez wysłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres, wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres, wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 9. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 10. Wszystkie zamieszczone na fraya.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich właścicieli, a Sprzedający posługuje się nimi wyłącznie w celach informacyjnych.
 11. Do umów sprzedaży zawartych na podstawie Regulaminu stosuje się prawo polskie i są one zawierane w języku polskim.
 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 


 • Marek Kaczmarek
 • Autor: Marek Kaczmarek
 • Utworzono: 04/06/2018
 • Zmieniono: 11/12/2018